EXAT_3-2023_e-book_Page_05

รู้ยัง! เลื่อนขึ้นราคาค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี เป็น 1 มีนาคม 2567

รู้ยัง! เลื่อนขึ้นราคาค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี เป็น 1 มีนาคม 2567

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ชะลอปรับขึนค่าผ่านทางพิเศษ 2 สายทาง
คือ ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) และทางพิิเศษบููรพาวิถี (บางนา-ชลบุุรี) ออกไปอีีก 6 เดืือน
จากเดิมจะปรับขึนในวันที่ 1 กัันยายน 2566 ไปมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2567 เพื่อลดภาระค่่าใช้้จ่่ายของประชาชน
รวมถึงลดภาระค่่าใช้้จ่่ายของผู้ ประกอบการทางด้านขนส่่ง

 

Contact Us
Contact Us