About US

About

EXAT MAGAZINE

วารสารเพื่อการใช้ชีวิต เคียงข้างผู้ใช้ทางพิเศษ

EXAT Magazine เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนา “รูปแบบ” และ “เนื้อหา” ของวารสารให้มีความน่าสนใจ และทันสมัยมากขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กทพ.ที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ เพื่อให้ EXAT Magazine เป็นวารสารเพื่อการใช้ชีวิต เคียงข้างผู้ใช้ทางพิเศษอย่างแท้จริง

Contact Us
Contact Us