September 13, 2023
โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา)
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา) ระยะทาง 16.21 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ เพื่อรองรับการให้บริการด้านการจราจรและขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการเจริญเติบโตของพื้นที่ตัวเมืองที่มีแนวโน้มพัฒนาไปทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) […]
June 6, 2023
โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ 1
ความเป็นมา เหตุผล และความจำเป็นของโครงการ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการศึกษาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนโครงข่าย ทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ รวมถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษชั้นที่ 2 (Double Deck) หรือการดำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษในเส้นทางอื่นๆ เพิ่มเติม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จึงได้ดำเนินการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร บนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ โดยสามารถจำแนกปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ […]
March 15, 2023
โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
หากให้นึกถึงเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกของประเทศไทย แน่นอนว่า จังหวัดภูเก็ต คืออันดับหนึ่งในใจของทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย โดยในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตประมาณ 13.8 ล้านคนต่อปี สูงเป็นอันดับที่ 1 ของภาคใต้ สร้างรายได้มากกว่า 4.4 แสนล้านบาทบาท ซึ่งทางจังหวัดได้มีการพัฒนาและเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต   ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 402 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเพียงสายเดียวที่ใช้ในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตและพื้นที่ทางด้านเหนือของเกาะภูเก็ตกับตัวเมือง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากข้อจำกัดของทางหลวงหมายเลข 402 ที่ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]
September 15, 2022
เปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวกับ “โครงการสะพานเชื่อมต่อเกาะสมุย”
เกาะสมุย เกาะสวรรค์กลางทะเลอ่าวไทย สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวของโลก แต่การเดินทางไปเกาะสมุยยังมีข้อจำกัด เพราะมีแค่ทางเครื่องบินและเรือเฟอร์รี่เท่านั้น สำหรับเครื่องบินที่แม้จะมีเที่ยวบินตรงแต่ราคาค่อนข้างสูง จึงอาจไม่สะดวกสำหรับทุกคน นักท่องเที่ยวที่งบน้อยอาจมาลงสนามบินสุราษฎร์ธานี แล้วนั่งรถไปลงเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรือดอนสักเพื่อไปเกาะสมุย ซึ่งการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ต้องใช้เวลา 1.5-2 ชั่วโมงเลยทีเดียว และในกรณีฉุกเฉินต้องเดินทางไปยังเกาะหรือเดินทางออกจากเกาะจะไม่สามารถเดินทางได้ทันทีเพราะยังไม่มีทางถนนที่เชื่อมตรงจากฝั่งถึงเกาะสมุย โครงการสะพานเชื่อมเกาะสมุยจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังเกาะสมุย ทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นไปตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้กรมทางหลวง […]
June 22, 2022
สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 แห่งใหม่ กว้างที่สุดในประเทศไทย ความภาคภูมิใจของ กทพ. และประชาขนชาวไทย
สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 แห่งใหม่ กว้างที่สุดในประเทศไทย ความภาคภูมิใจของ กทพ. และประชาขนชาวไทย นับถอยหลังที่จะได้ใช้งานกันแล้วกับ สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 แห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทย และจะเป็น Land Mark สำคัญของกรุงเทพมหานคร รวมถึงช่วยแก้ปัญหาด้านการจราจร ช่วยระบายการจราจรที่ติดขัดสะสม ช่วยลดปริมาณรถจากสะพานพระราม 9 เดิม เพื่อเดินทางไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังช่วยทดแทนหากสะพานพระราม 9 […]
March 29, 2022
ลงพื้นที่สำรวจ “โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ระยะที่ 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจ-ถนนวงแหวนรอบนอกฯ ด้านตะวันออก)”
พาไปติดตามความคืบหน้าของ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ระยะที่ 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจ-ถนนวงแหวนรอบนอกฯ ด้านตะวันออก) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนประเสริฐมนูกิจและถนนประดิษฐ์มนูธรรมบริเวณทางแยกต่างระดับฉลองรัช รวมถึงลดการคับคั่งของการจราจรบริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ และเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษให้เป็นโครงข่ายในแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) อย่างสมบูรณ์ โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คุณสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วย คุณประมวลรัตน์ […]